Rujukan

Dokumen-dokumen rujukan :

1.  Arahan Keselamatan
2. Arahan Teknologi Maklumat 2007
3. Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan 2010
4. Garis Panduan Pengelasan & Pengelasan Semula Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 Dan Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1987
5. Malaysian Standard MS 2223-1 : 2009 Information And Documentation- Records Management - Part 1 : General
 - Malaysian Standard MS 2223-2 : 2009 Information And Documentation- Records Management - Part 2 : Guidelines
6. Panduan Pengurusan Fail Jabatan Pendaftar Universiti Utara Malaysia
7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan
8. Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 2012 - Panduan Menulis Surat Rasmi, Emel Dan Penggunaan Internet
9. Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat
10. Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 1970 - Mengadakan Suatu Kumpulan Laporan-Laporan Rasmi Di Arkib Negara
11. Surat Pekeliling Bil. 1 Tahun 1997 - Peraturan Pemeliharaan Rekod-Rekod Kerajaan
12. Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2003 - Pengumpulan Dan Pemmeliharaan Surat-Surat Persendirian Penjawat-Penjawat Tinggi Kerajaan Di Arkib Negara Malaysia
13. Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2013 - Penyeragaman Format Kepala Surat Bagi Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan
14. Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2013 - Penyeragaman Format Kepala Surat Bagi Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan
15. Undang-Undang Malaysia Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629)
16. Undang-Undang Malaysia Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)